ŠEDIVÝ VÁCLAV: ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK (výrazy odborné, slangové a archaické)

Nový produkt

Slovník obsahuje cca 2 000 termínů používaných v oboru zpracování masa od konce 19. století do nynějška. Lexikální část je doplněna přehledem klasifikace jatečných zvířat při nákupu, způsoby označování výsekových mas, třídění výrobních mas i drobů a typy veterinárních razítek od 50. let do současnosti.

Formát A5, 200 stran, pevná šitá vazba.
ISBN 978-80-86659-55-8, 1. vydání, 2017. Obsah knihy.

Více informací

Hmotnost: 0,35 kg

385 Kč

Více informací

Během několikaleté reedice odborné řeznicko-uzenářské li­teratury z kon­­ce 19. a počátku 20. století jsem byl nucen opatřovat jed­not­livé tituly vysvětlivkami archaických ana­to­mických a tech­nologických pojmů, dnes již pra­málo sro­zu­mitelných. U čtvrté knihy mi došlo, že ne­bu­de od věci po­­­­dívat se na odborné názvosloví našeho oboru podrobněji a důkladněji. Vzpomněl jsem si na svoji pat­nác­tiletou žá­ky­­ni, která po prvním týdnu odborné praxe v maso­kom­bi­ná­tu pro­hlá­sila: „Tam se mluví cizí řečí…“

Nejprve jsem samozřejmě sáhl po slovníčku, který se­sta­vil již v roce 1991 Ladislav Steinhauser pro svoje „Zapome­nuté receptury masných výrobků“ a v rozšířené ver­­zi ho publikoval v roce 2010 v knize „700 let se lvem ve znaku“. Poté jsem prošel příslušné publikace ve své odborné kni­hov­ně, mnohé termíny jsem našel i v Příručním slovníku ja­zyka českého z let 1935–1957, zahrnujícím též citace z tisku a odborné i krásné literatury, došlo také na ČSN a nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Za slovníkovou část, zahrnující cca 2 000 pojmů, jsem připojil několik doplňků – vý­voj klasifikace jatečných zvířat při nákupu, způsoby třídění výrobních mas a drobů, varianty veterinárních razítek, používaných v letech 1930–2017. Na popud Františka Kšány jr. jsem doplnil i označování jednotlivých částí výsekových mas v ro­ce 1936, v 50. letech a nyní.

Za pomoc, spolupráci, podnětné doplňky, po­známky a další odborné termíny a vysvětlivky děkuji odborníkům, kteří slovník pročetli a okomentovali. Byli to MVDr. Josef KAMENÍK, CSc., MBA, Ing. Jan KOPEČNÝ, František KŠÁNA jr., MVDr. Jiří RADOŠ, MVDr. Josef RADOŠ, doc. MVDr. Ladislav STEINHAUSER, CSc. a Sta­nislav ŠIMON.

U většiny výrazů ve slovníku je v hranatých závorkách uveden literární zdroj, z něhož pocházejí. Totéž platí i pro informace v druhé části knihy. Vyznačil jsem též, zda ten který termín je dnes považován za zastaralý, z jakého ja­zy­ka pochází a do které jazykové vrstvy češtiny patří. Slova a slovní spojení neoznačená jsou spisovná.

 

Ke stažení